Juridische kennisgeving

Wettelijke kennisgeving - Notice and take down

Algemeen

 1. In het volgende, beschrijft vintrado.com de procedure waarmee het meldingen onder Notice-and-Take-Down zal behandelen. Dit zijn verzoeken om aanbiedingen op de vintrado.com website die afkomstig zijn van vintrado.com en/of van derde verkopers te wijzigen of te verwijderen. Deze aanbiedingen zijn te herkennen aan het feit dat er staat dat het product door een andere partij wordt verkocht.
 2. Vintrado.com zal verzoeken in het kader van deze NTD-procedure zo veel mogelijk uitvoeren volgens de hieronder beschreven regeling. Vintrado.com biedt deze regeling echter op vrijwillige basis aan en is op geen enkele wijze verplicht verzoeken in het kader van deze regeling in te willigen. Noch verzoekers, noch derden kunnen rechten ontlenen aan deze procedure. Het staat Vintrado.com vrij verzoeken niet in behandeling te nemen, af te wijzen of af te wijken van deze procedure.
 3. Vintrado.com kan in het kader van de procedure nadere vragen stellen aan of overleg plegen met de Verzoeker, de Externe Verkoper of derden.
 4. Deze procedure is niet van toepassing op situaties waarin voor vintrado.com andere verplichtingen gelden op grond van wetgeving en jurisprudentie.

Intrekking van aanbod

 1. Verzoeken tot verwijdering van aanbiedingen op de website vintrado.com zullen alleen in behandeling worden genomen
 2. als ze worden ingediend door een geïnteresseerde partij;
 3. om aanbiedingen aan te pakken die duidelijk onwettig zijn en/of anderszins in strijd zijn met de wetgeving (inclusief rechten van derden);
 4. na ontvangst van een volledig ingevuld formulier met de vereiste bijlagen.
 5. Na ontvangst van een verzoek, zal vintrado.com:
 6. de ontvangst ervan bevestigen;
 7. nagaan of het verzoek aan de formele vereisten voldoet en, indien nodig, verzoeken het te corrigeren;
 8. beoordelen of andere mogelijkheden voldoende zijn uitgeput en zo nodig doorverwijzen (zie verdere toelichting hieronder);
 9. te beoordelen of het aanbod onmiskenbaar onrechtmatig is en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder de rechten van derden) en of dit naar haar oordeel rechtvaardigt dat het aanbod buiten gebruik wordt gesteld (zie verdere toelichting hierna);
 10. het aanbod buiten gebruik te stellen of te wijzigen, dan wel het verzoek af te wijzen (zie verdere toelichting hieronder);
 11. Ad c. Indien de melder de externe verkoper nog niet zelf heeft benaderd, stuurt vintrado.com het verzoek (met naam en toenaam van de melder) door naar de externe verkoper met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert de melder over de doorzending. Vintrado.com stuurt de reactie van de externe leverancier door naar de melder. Als de melder akkoord gaat met het antwoord dan wordt het verzoek afgehandeld en geeft vintrado.com het door aan de externe leverancier. Als de externe verkoper niet binnen twee werkdagen reageert, kan vintrado.com het aanbod onmiddellijk verwijderen. Als de externe verkoper niet bereid is de aanbieding te verwijderen/aan te passen en dit voldoende motiveert, doorloopt vintrado.com de stappen d en e.
 12. Ad d. Vintrado.com zal het aanbod slechts buiten gebruik stellen indien zij vaststelt dat het onmiskenbaar onrechtmatig is en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder rechten van derden) en zij dit zo ernstig oordeelt dat dit naar haar oordeel het buiten gebruik stellen van het aanbod rechtvaardigt. Vintrado.com zal deze beoordeling zorgvuldig en naar beste vermogen maken. Vintrado.com is echter niet verplicht op te treden tegen het aanbod dat onrechtmatig is en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder rechten van derden) en is vrij om om haar moverende redenen daar niet tegen op te treden.
 13. Ad e. Vintrado.com zal een verzoek tot deactivering van een aanbieding slechts inwilligen indien de aanmelder vintrado.com, en alle daarbij betrokken personen, vrijwaart voor eventuele schade die vintrado.com of daarbij betrokken personen lijden als gevolg van de (tijdelijke) deactivering van de betreffende aanbieding. Vintrado.com kan ook andere voorwaarden stellen aan het inwilligen van een verzoek. Indien vintrado.com het verzoek afwijst zal zij deze beslissing aan de verzoeker bekend maken.
 14. Indien het naar het oordeel van de melder een spoedmelding of een noodsituatie betreft, zal vintrado.com binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De melder dient een spoedmelding te motiveren. Op basis van deze motivatie zal vintrado.com bepalen of het verzoek binnen één werkdag zal worden afgehandeld en (indien van toepassing) zal vintrado.com de externe leverancier één werkdag in plaats van twee gunnen om de melding te beoordelen en hierop terug te komen.
 15. Het gehele proces zoals hierboven genoemd zal door vintrado.com binnen maximaal 15 werkdagen worden afgerond.