Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Platform: vintrado.com, en elke andere door vintrado.com aangewezen applicatie.
 2. Platform: het platform waarop producten door derden aan Gebruikers worden aangeboden.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker van het Platform.
 4. Andere Verkoper(s): een derde, zijnde een rechtspersoon of natuurlijke persoon die via het Platform producten aanbiedt aan Gebruikers.
 5. Klant: een Gebruiker van het Platform die overgaat tot aankoop van een product via het Platform.
 6. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant als gevolg van de aankoop door de Klant van een product van de Andere Verkoper via het Platform.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en koop van producten van Andere Verkopers via het Platform (hierna: Koopvoorwaarden van Andere Verkopers). Deze voorwaarden zijn ook te raadplegen op het Platform van vintrado.com, zie ao (www.vintrado.com).
 2. Iedere Klant die binnen het Platform een bestelling plaatst voor een door een Andere Verkoper aangeboden product, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden voor de aankoop bij Andere Verkopers.
 3. Van de bepalingen van deze Voorwaarden voor het kopen bij andere verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden Kopen bij Andere Verkopers zijn zowel van toepassing op kopers die kwalificeren als consument als op kopers die kwalificeren als zakelijke koper.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden voor het kopen van vintrado.com van andere verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van vintrado.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door vintrado.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Andere Verkoper(s)).
 6. Vintrado.com heeft het recht deze inkoopvoorwaarden van andere verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper vervolgens een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Inkoopvoorwaarden van Andere Verkopers .Het is daarom aan te raden deze Voorwaarden voor Kopen bij Andere Verkopers door te nemen voordat u een bestelling plaatst voor een product van een Andere Verkoper.

Artikel 3 - Klantaccount

 1. De Klant moet ten minste aan de volgende eisen voldoen:
  1. de Klant moet een klantenaccount hebben bij vintrado.com;
  2. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  3. de Klant is bereikbaar via e-mail.
 2. Vintrado.com is te allen tijde gerechtigd bepaalde bestellingen van artikelen van Andere Verkopers niet te verwerken of daaraan voorwaarden te verbinden.
 3. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Vintrado.com raadt de Klant dan ook aan een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 4. De Klant is niet gerechtigd anderen van zijn account gebruik te laten maken.
 5. De Klant stemt ermee in te handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden Kopen Bij Andere Verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn eigen account.

Artikel 4 - Aanbiedingen van derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen de Klant en Andere Verkoper (de derde partij die het/de product(en) te koop aanbiedt via het Platform) en dat vintrado.com geen partij is en/of wordt bij deze overeenkomst.
 2. In geval van vragen en/of klachten over de door de Afnemer bij Andere Verkopers gekochte producten, dient de Afnemer te allen tijde rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende Andere Verkoper. De Afnemer erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op vintrado.com en vintrado.com op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele gebrekkigheid van het gekochte product.

Artikel 5 - Bestelling en levering

 1. Een Klant kan een bestelling plaatsen voor een product aangeboden door een andere Verkoper via het normale bestelproces op vintrado.com.
 2. De Klant ontvangt van de Andere Verkoper een pakbon.
 3. De eigendom van de geleverde zaken gaat pas over, indien de Afnemer al hetgeen de Afnemer ter zake van de betreffende bestelling aan de Andere Verkoper verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 - Vergoeding en betaling

 1. De Afnemer is aan vintrado.com de koopprijs verschuldigd van het via het Platform bij de Andere Verkoper gekochte product en is niet van zijn betalingsverplichting ontslagen door rechtstreekse betaling aan de Andere Verkoper. Betaling door de Afnemer kan uitsluitend geschieden aan vintrado.com.
 2. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, nadat vintrado.com hem op de te late betaling heeft gewezen en vintrado.com de Afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van vintrado.com om de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Het is de Klant toegestaan om vintrado.com cadeaubonnen en/of kortingscodes in te wisselen bij de aankoop van producten bij Andere Verkopers.
 4. Andere Verkoper heeft aan vintrado.com onherroepelijk het recht verleend om namens vintrado.com en met uitsluiting van de Andere Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Andere Verkoper.
 5. Vintrado.com zal vorderingen op de Afnemer afhandelen overeenkomstig haar normale incassobeleid.

Artikel 7 - Bepalingen alleen van toepassing bij aankoop bij Andere Verkoper(s) zijnde een rechtspersoon

 1. Indien een Klant een product koopt via het Platform van een andere Verkoper die een rechtspersoon is (de zogenaamde zakelijke verkoper), dan:
 • verbindt de Klant zich ertoe de Algemene Verkoopvoorwaarden voor Zakelijke Verkoop via vintrado.com van de betreffende Andere Verkoper(s) bij wie hij via het Platform een of meer producten koopt, te lezen en te aanvaarden;
 • Een bestelling van een product zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van de Algemene Verkoopvoorwaarden voor zakelijke verkoop via vintrado.com van de desbetreffende Andere Verkoper(s);
 • De Klant heeft het recht om een bestelling binnen de door de Andere Verkoper in diens Algemene Verkoopvoorwaarden voor zakelijke verkoop via vintrado.com gestelde termijn te retourneren ('herroepingsrecht'), met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de betreffende Algemene Verkoopvoorwaarden voor zakelijke verkoop via vintrado.com van Andere Verkoper.
 • Om de afhandeling van een retourzending te vergemakkelijken, zal de Klant vintrado.com voorafgaand aan de retourzending op de hoogte stellen van de retourzending door gebruik te maken van de retourknop naast het artikel in zijn bestelstatus. De Klant zal zich inspannen om het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending aan vintrado.com heeft gemeld, terug te sturen naar de betreffende Andere Verkoper.
 • Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal vintrado.com dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Andere Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, kan vintrado.com terugbetaling achterhouden totdat de Andere Verkoper het product heeft ontvangen of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • Indien een Andere Verkoper, zijnde een rechtspersoon, drie (3) dagen na de uiterste leverdatum een bestelling nog niet heeft geaccepteerd, zal vintrado.com de Klant informeren dat zijn bestelling niet is geaccepteerd en alle relevante informatie die reeds door vintrado.com is ontvangen retourneren

Artikel 8 - Bepalingen alleen van toepassing bij aankoop bij Andere Verkoper(s) zijnde een natuurlijk persoon

 1. Indien een Klant via het Platform een product koopt van een Andere Verkoper zijnde een natuurlijk persoon (zogenaamde particuliere verkoper), heeft de Klant het recht om deze bestelling binnen 14 (veertien) dagen te retourneren ("herroepingsrecht"). De Klant zal zich inspannen om het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending aan vintrado.com heeft gemeld, terug te sturen naar de betreffende Andere Verkoper. Deze bepaling is niet van toepassing indien een originele foto van het specifieke product bij de productadvertentie is geplaatst.
 2. Tijdens deze periode van 14 (veertien) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Andere Verkoper retourneren.
  Indien de Klant op de voorgeschreven wijze gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal vintrado.com dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. Indien een Andere Verkoper, zijnde een natuurlijk persoon, een bestelling niet binnen zes (6) werkdagen accepteert, zal vintrado.com de Klant binnen acht (8) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, informeren dat zijn bestelling niet is geaccepteerd en de eventuele retourbetaling reeds door vintrado.com is ontvangen

Artikel 9 - Informatie en gebruik van gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig monitoren, zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door vintrado.com en/of de Andere Verkoper aan Klant verzonden informatie.
 2. Vintrado.com is niet aansprakelijk voor te late of onduidelijke informatie of voor kennelijke fouten, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie is verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Wederverkoper worden verstrekt voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Koopovereenkomst/bestelling of indien Klant daarvoor toestemming heeft gegeven. gegeven. Wederverkoper is slechts gerechtigd de gegevens van Klant te gebruiken voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de behandeling en uitvoering van de Koopovereenkomst/bestelling of indien Klant daarvoor toestemming heeft gegeven.
 4. Afnemer erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. Afnemer zal hiervoor per e-mail worden uitgenodigd. Afnemer verklaart dat indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, hij dit te goeder trouw zal doen. Afnemer staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Afnemer zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie.Vintrado.com is te allen tijde gerechtigd een review niet op de site op te nemen dan wel te verwijderen indien de Wederverkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, openbare orde en/of goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Wederverkoper gaat, persoonsgegevens(s) of URL bevat of frauduleus is.

Artikel 10 - Diversen

 1. Vintrado.com heeft het recht om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken of het gebruik van de account of de mogelijkheid om items te bestellen van Andere Verkopers via vintrado.com te blokkeren, te weigeren of te beperken, afhankelijk van de handelsgeschiedenis van een Klant; dit is naar eigen goeddunken van vintrado.com.
 2. Indien vintrado.com voor korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van de Inkoopvoorwaarden van Andere Verkopers toestaat, laat dit onverlet haar recht om onmiddellijke en strikte naleving van de Inkoopvoorwaarden van Andere Verkopers te verlangen.De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat vintrado.com de Voorwaarden voor het kopen bij andere verkopers op enig moment soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van de Voorwaarden voor het kopen van andere verkopers of van het Reglement in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijke bepaling, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door vintrado.com te bepalen nieuwe wettelijke bepaling, zoveel mogelijk met inachtneming van de strekking van de betreffende bepaling.
 4. Vintrado.com is te allen tijde gerechtigd de functionaliteiten voor het aanbod van Andere Verkopers op de website vintrado.com niet langer te verstrekken.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

 1. Op de Algemene Voorwaarden voor het kopen van Andere Verkopers, de koop of verkoop van artikelen door Andere Verkopers via de website vintrado.com en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Andere Verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.